Demo - Tài liệu

Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức

Tài liệu giới thiệu

Link dùng thử sản phẩm

STT

Tài khoản

Mật khẩu

Vai trò

1 hthien 123456 Quản lý hồ sơ
2 lxtien 123456 Xem hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm khác